Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu Digital Foto

§1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin Korzystania z serwisu Digital Foto - www.digitalfoto.pl (dalej zwany "Regulaminem") zawiera podstawowe informacje dotyczące sposobu składania zamówień na produkty i usługi za pośrednictwem portalu www.digitalfoto.pl, a w szczególności sposobu zamówienia oraz odbioru zamówień.

2. Właścicielem serwisu Digital Foto (zwanego dalej Serwisem) jest spółka Digital Foto s.c. Małgorzata i Dawid Jędrysek, ul. 11 listopada 42, 43-300 Bielsko-Biała, REGON 072933052, NIP 9372440007.

§2 Warunki realizacji zamówienia

1. Aby złożyć zamówienie należy użyć komputera lub urządzenia mobilnego z przeglądarką internetową.

2. Osoba korzystająca z Serwisu (zwana dalej Klientem) może złożyć zamówienie na produkty i/lub usługi za pośrednictwem Serwisu jedynie po dokonaniu rejestracji.

3. Zarejestrowanie się Klienta w systemie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. Usługi fotograficzne wykonywane są zgodnie z aktualną ofertą i cennikiem dostępnymi na stronie Serwisu - www.digitalfoto.pl.

5. Zamówienia składane w Systemie są wykonywane  przez firmę Digital Foto s.c. Małgorzata i Dawid Jędrysek, ul. 11 listopada 42, 43-300 Bielsko-Biała, REGON 072933052, NIP 9372440007, www.foto.bielsko.pl

6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na adres e-mail podany w zamówieniu Potwierdzenie złożenia zamówienia.

7. Zamówienie może nie zostać przyjęte do realizacji w przypadku:

  • wystąpienia wątpliwości dotyczących treści zamówienia,

  • gdy formularz rejestracyjny zostanie wypełniony niepoprawnie,

  • gdy pliki z których ma zostać wykonane zamówienie są w jakikolwiek sposób uszkodzone,

  • w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację zamówienia.

O ewentualnej odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji Klient zostanie poinformowany na wskazany przez niego adres e-mail, chyba że nie będzie to możliwe wskutek nieprawidłowego wskazania przez Klienta jego danych w czasie rejestracji.

§3 Warunki doręczenia

1. Po otrzymaniu Potwierdzenia wykonania zamówienia pocztą elektroniczną zamówione produkty/usługi będą, według wyboru Klienta:

  • Wysłane na wskazany przez Klienta adres pocztą lub kurierem (zgodnie z wyborem Klienta).
  • Przygotowane do odbioru osobistego w siedzibie właściciela Serwisu lub innym punkcie kolektorskim wybranym przez Klienta w zamówieniu.

2. Odbioru osobistego zamówienia należy dokonać w godzinach otwarcia punktu kolektorskiego - w przypadku siedziby właściciela Serwisu godziny te znajdują się na stronie www.foto.bielsko.pl. Każdy punkt kolektorski może mieć inne godziny otwarcia których nie ustala ani za nie nie odpowiada właściciel Serwisu. Klient jest zobowiązany do odbioru osobistego zamówienia w terminie 90 dni od otrzymania potwierdzenia wykonania zamówienia. Po upływie tego terminu zamówienie może zostać przekazane do zniszczenia.

3. W przypadku wysyłki zamówienia pocztą lub kurierem nieuzasadniona odmowa lub zaniechanie przyjęcia przesyłki nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty za tą wysyłkę.

4. Nieuzasadniona odmowa lub zaniechanie przyjęcia przesyłki oraz zaniechanie odbioru osobistego wykonanego zamówienia nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia.

5. Koszty dostawy zostały określone w Serwisie na stronie www.digitalfoto.pl.

6 .Serwis nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia przesyłki za pośrednictwem poczty i kuriera - rozumiany jako czas między przyjęciem przesyłki z zamówieniem przez pocztę lub kuriera, a momentem dostarczenia przesyłki Klientowi.

§4 Czas realizacji zleceń

Wszystkie zlecenia wykonywane są z najwyższą starannością i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Klienta. Termin ten nie obejmuje dostarczenia przesyłki z zamówieniem przez pocztę lub kuriera.

§5 Cennik i płatności

1. Klient zapłaci za wykonane usługi wynagrodzenie zgodnie z wyceną zamówienia dokonaną w momencie składania zamówienia.

2. Klient może według swojego wyboru dokonać płatności w następujący sposób:

  • Płatność gotówka przy odbiorze osobistym zamówienia.
  • Płatność kartą płatniczą przy odbiorze osobistym zamówienia, jeśli punkt kolektorski umożliwia taki rodzaj płatności. W przypadku odbioru osobistego w siedzibie właściciela Serwisu istnieje możliwość płatności kartą.
  • Płatność z góry przelewem lub kartą.
  • Płatność "za pobraniem" przy odbiorze przesyłki z zamówieniem.

§6 Przechowywanie prac

1. Po realizacji zamówienia przesłane przez Klienta zdjęcia/pliki, są usuwane z pamięci komputerów właściciela Serwisu w czasie nie dłuższym niż 14 dni.  Zdjęcia/pliki Klientów są przechowywane na serwerze obsługującym Serwis do momentu ich usunięcia przez właściciela Serwisu.

2. Zabronione jest wysyłanie wraz z zamówieniem zdjęć zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób regulacje powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§7 Reklamacje

1. Zakupione i dostarczone usługi i towary podlegają reklamacji w przypadku ich niezgodności z zamówieniem. Ewentualne reklamacje należy składać na adres właściciela Serwisu, dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej www.foto.bielsko.pl. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest opis zastrzeżeń wobec produktu lub usługi. Przy składaniu reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego produktu lub usługi, na adres właściciela Serwisu wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura).

2. Koszt dostarczenia reklamowanego produktu lub usługi do siedziby właściciela Serwisu pokrywa Klient.

3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Klient może być obciążony jej ewentualnymi kosztami.

4. W przypadku przesyłek pocztowych i kurierskich, jeśli opakowanie jest uszkodzone należy w obecności pracownika poczty/kuriera sporządzić protokół szkody, który jest podstawą reklamacji usługi transportu. Właściciel Serwisu nie odpowiada za uszkodzenia przesyłek w czasie ich transportu, a reklamacja takich uszkodzeń jest możliwe wyłącznie u wykonawcy usługi transportu (poczta lub kurier).

§8 Prawa autorskie

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia przez Klienta, że posiada on wszelkie prawa autorskie do przesłanych materiałów i plików.

2. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich w wyniku zrealizowania zamówienia złożonego przez Klienta całą odpowiedzialność za to działanie ponosi Klient.

3. W przypadku roszczeń związanych z prawami autorskimi zgłaszanymi przez osoby trzecie Klient zobowiązuje się jak najszybciej uregulować każdą sytuację sporną z osobami trzecimi i zwalnia właściciela Serwisu z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z dysponowania i rozpowszechniania materiałów, których te prawa dotyczą.

§9 Przetwarzanie danych osobowych

1. Zarejestrowanie lub zalogowanie się Klienta w Serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 133) podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji zamówienia.

2. Administratorem danych osobowych będzie właściciel Serwisu: Digital Foto s.c. Małgorzata i Dawid Jędrysek z siedzibą w Bielsku-Białej.

3. Klient ma prawo wglądu w jego dane osobowe, prawo ich poprawiania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez właściciela Serwisu. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie należy składać w formie pisemnej na adres: Digital Foto s.c. 43-300 Bielsko-Biała, ul. 11 listopada 42.

§10 Modyfikacja zamówienia i odstąpienie od umowy

1. Osoba która złożyła zamówienie może anulować zamówienie do momentu kiedy nie zostało ono przyjęte do realizacji lub nie zostało wykonane.

2. Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości wprowadzenia zmian w zamówieniu. Jeśli Klient będzie chciał wprowadzić zmiany do zamówienia po jego złożeniu to musi skontaktować się z odbługa Serwisu telefonicznie lub za  pomocą poczty elektronicznej (np. odpowiadając na e-mail  potwierdzający złożenie zamówienia). W sytuacji takiej nie ma jednak gwarancji, że zmiany w zamówieniu zostana wprowadzone, szczególnie gdy realizacja zamówienia już się rozpoczęła. Każda taka sytuacja będzie rozpatrywane indywidualnie i może oznaczać konieczność anulowania zamówienia i złożenia go ponownie.

3. Ze względu na fakt, iż realizacja większości zleceń rozpoczyna się w momencie ich przyjęcia do realizacji, oraz są one świadczeniem o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, Konsumentowi po przyjęciu takiego zamówienia do realizacji nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

4. W pozostałych przypadkach, które nie podlegają zasadom opisanym w §10, punkt 3, mają Państwo prawo odstąpić od  umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o swojej decyzji obsługę Serwisu na drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). W skutek odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy. Klient ponosi koszty zwrotu produktów nabytych w Serwisie. Zakupiony towar/produkty należy zwrócić w stanie nienaruszonym wraz z dowodem zakupu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od umowy. Obsługa Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania zwrotu płatności Klientowi w terminie 14 dni od dnia orzymania zwracanego przez Klienta towaru/produktu. Zwrotu płatności obsługa serwisu dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że obie strony ustalą inaczej; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem.

§11 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego a w przypadku gdy Klientem jest konsument także przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002 nr 141 poz. 1176).

2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie właściciela Serwisu oraz na stronie internetowej: www.digitalfoto.pl.

 

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

Moje konto
Polecamy
Skrócony Cennik
FormatCena już od ...
Zdjęcie do dokumentów ...3,00 PLN
Zdjęcie dyplomowe 45x6...3,00 PLN
Zdjęcie dyplomowe 45x6...3,00 PLN
9x13 (Fuji Błyszczący)0,46 PLN
9x13 (Fuji Matowy)0,46 PLN
10x10 (Fuji Błyszczący)0,46 PLN
10x10 (Fuji Matowy)0,46 PLN
10x10 (Fuji DPII Silk)0,60 PLN
10x15 (Fuji Błyszczący)0,46 PLN
10x15 (Fuji Matowy)0,46 PLN

Zobacz pełny cennik.

 
Itero
Itero
Itero
Itero
Itero